image

Бетонен комплектен трансформаторен пост м. Еврейски гробища, гр. София

Бетонен комплектен трансформаторен пост в УПИ X, кв. 288 А, м. Еврейски гробища, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 2х800 kVA 10/0,4 kV с тр-ри 2х800 kVA
  • Дата на завършване:
    04.2008