image

Временно електрозахранване на обект: "Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина"

Временно електрозахранване на обект: "Инсталация за преработка на желязосъдържаща суровина", находящ се в поземлен имот 22304.7930.15. Подобект: Кабел CpH, захранващ МКТП 6/0,4kV за трансформатор 800kVA, оборудван с трансформатор 630kVA 6/0.4kV.
  • Възложител:
    "Ен Джи Технолоджи" ООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване
  • Дата на завършване:
    02.2013