image

Фотоволтаична електроцентрала с. Княжевско

Фотоволтаична електроцентрала в УПИ XVII-256 в кв.51 по ПУП на с. Княжевско, общ. Опан, обл. Стара Загора
  • Възложител:
    "AC Солар 01" ЕООД
  • Инсталации:
    Външно ел. захранване, мълниезащитна и заземителна инсталации, и МКТП 20/0,4 kV
  • Дата на завършване:
    08.2009