image

Бетонен комплектен трансформаторен пост, м. Манастирски ливади - Изток, гр. София

Бетонен комплектен трансформаторен пост в УПИ II-780, 780А, 708В, 781, кв. 44, м. Манастирски ливади - Изток, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 2х800 kVA 20/0,4 kV с тр-ри 2х800 kVA
  • Дата на завършване:
    05.2008