image

Бетонен комплектен трасформаторен пост, м. ПЗ Гара Яна I, гр. София

Бетонен комплектен трасформаторен пост в УПИ I и УПИ II, кв. 5, м. ПЗ Гара Яна I, гр. София
  • Възложител:
    "МИГ 23" ЕООД
  • Инсталации:
    БКТП 800 kVA 20/0,4 kV с тр-р 800 kVA
  • Дата на завършване:
    04.2008