Защита на личните данни

Обработване и съхраняване на личните данни в съответствие с Регламент (EC)2016/679

От 25-ти май 2018 година във всички държави, членки на Европейския съюз, започва да се прилага т. нар. Общ регламент за защита на личните данни (ОРЗД).

Пълното наименувание на регламента е: Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Осъществявайки поръчки през сайта на фирма Електро Проект България ООД www.epb.bg, Вие се съгласявате Вашите лични данни да бъдат обработени и съхранени от фирма Електро Проект България ООД.

Предоставените от Вас лични данни се изискват във връзка с изпълнението на направената от Вас поръчка, която се явява своеобразен договор, сключен между Вас, от една страна и Електро Проект България ООД, от друга.

Фирма Електро Проект България ООД е регистрирана като администратор на лични данни в КЗЛД и полага необходимите грижи предоставените лични данни да бъдат третирани коректно спрямо Закона за защита на личните данни.

Данните, попълнени от Вас, са защитени посредством криптирана връзка и не могат да бъдат използвани от лица, които не са администратори на фирма Електро Проект България ООД.

Възможни трети лица, на които фирмата може да предостави Вашите лични данни са:

- на посочена от Вас куриерска фирма (която от своя страна също трябва да притежава регистрация като администратор на лични данни) във връзка с изпълнение на направената от Вас поръчка

- на държавни и общински органи, в изпълнение на техните законови правомощия.

Вие имате право да поискате от администраторите на лични данни в Електро Проект България ООД да изтрият предоставената от Вас лична информация във всеки един момент, както и в следните случаи:

- личните Ви данни не са необходими вече за целите, за които са били събрани;

- обработването на личните Ви данни се е основавало на Ваше съгласие, което Вие сте оттеглили и няма друго законово основание за обработването на данните;

- личните Ви данни са били обработвани незаконосъобразно.

Фирма Електро Проект България ООД може да отхвърли молбата Ви за изтриване на предоставената от Вас лична информация в следните случаи:

- за спазване на правно задължение, кото изисква обработване на предоставената от Вас лична информация;

- за целите на архивирането в обществен интерес;

- за установяване, упражняване или защита на права и законни интереси на Администратора.

При възникнал спор относно законосъобразносста на съхраняването и обработването на предоставената лична информация между Вас и фирма Електро Проект България ООД, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни - КЗЛД